پیوستن به گروه ظفرsalar salimzadeh۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۹:۳۵:۳۴

  نام پدر

  کد ملی

  تاریخ تولد

  محل تولد

  ایمیل

  در صورت تاهل تعداد فرزندان

  وضعیت خدمت وظیفه
  آشنایی یا تسلط به زبان های خارجی

  خوبمتوسطعالی  سوابق تحصیلی

  دوره های تخصصی

  سوابق کاری

  سایر مهارتهای تخصصی و فنی که در آنها مهارت لازمه را دارید

  میزان حقوق درخواستی

  آپلود فایل رزومه